Ερευνητικές εργασίες


Ε.Ε. 02 - Θερμοδυναμική ισορροπία

Ερευνάται: Η συναρτησιακή σχέση Θτελ. = ( m1.θ1 + m2.θ2 + m3.θ3 + … ) / ( m1 + m2 + m3 + … ) Εξαρτημένη μεταβλητή: Η τελική θερμοκρασία Θτελ. Ανεξάρτητες μεταβλητές: H μάζες m1 , m2 , … Υλικά: Θερμιδόμετρο, Θερμόμετρο, Ογκομετρικός κύλινδρος 100 ml, Δοχείο ζέσης 250 ml.


 
Τιμή: 56,30
Διαθέσιμο

Ποσότητα: